Stadgar

Stadgar för föreningen KONST I HAMN

§ 1 Föreningens namn är Konst i hamn. Föreningen har säte i Moviken, Bjuråker.

§ 2 Föreningen är ideell och politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är dels att främja lokala konstnärer bland annat genom att anordna den årliga utomhusutställningen ”Konst i hamn”, dels att bevara och utveckla parkmiljön i Movikens hamn. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att tillsammans med andra aktörer i området verka för att hamnen fortsättningsvis kan användas till olika kulturyttringar och att området underhålls för att kunna ta emot alla årliga besökare som kommer både båtledes och billedes.

§ 3 Föreningen är öppen för alla som har intresse av att se konstutställningen använda grillplatsen eller helt enkelt njuta av den vackra parkmiljön och se några industrihistoriska minnen.

Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift och godtar föreningens stadgar.  Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Utträde görs genom att medlemsavgiften inte betalas.

Medlem kan uteslutas om styrelsen anser att medlemmen skadar föreningen i någon form.

§ 4 Årsmötet ska hållas i juli eller augusti månad. Kallelse till årsmötet ska skickas minst två veckor innan mötet.
Vid årsmöte ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1 Mötets Öppnande

2 Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare

4 Val av justeringsperson

5 Godkännande av dagordning

6 Fastställande av röstlängd

7 Årsmötets behöriga utlysande

8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

12 Val av styrelse

13 Val av revisor

14 Val av valberedning

15 Mötets avslutande

Föreningens verksamhetsår är 1 juli – 30 juni.

§ 5 Styrelsen består av minst fem personer, vilka väljs ur föreningens ledamöter.
Tre ledamöter väljs för två år och övrigas väljs på ett år.
Valberedningen nominerar 2 ledamöter årligen.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsens uppgifter är att ansvara för verksamheten och ekonomin. Styrelsemöten ska hållas minst varje halvår.

Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst 5 personer närvarande. Vid undantag har ordförande utslagsröst.

Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 6 Räkenskapsåret är
1 juli – 30 juni. 
Styrelsen väljer 1 revisor och en revisorsuppleant, vars revisionsberättelse ska avges senast på årsmötet.

§ 7 Rösträtt tilldelas en röst per medlem. Vid omröstning gäller enkel majoritet.

§ 8 Stadgar kan ändras genom två, på varandra följande medlemsmöten med minst två veckor emellan, och kräver en majoritetsröst på minst 60%.

§ 9 Upplösning av föreningen ska ske om det är en majoritet av medlemmarnas önskemål. Beslut i frågan sker vid ett extra medlemsmöte genom sluten omröstning. Vid föreningens upphörande ska föreningens tillgångar överlämnas till en verksamhet inom föreningens intresseområden. Styrelsen föreslår mottagare vid det extra medlemsmötet.

Moviken, 4 augusti 2018

//